Home » Zorg

Zorg

Wij vinden het van groot belang dat een kind zich goed kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Veel informatie over de zorg bij ons op de Antoniusschool is beschreven in de Schoolgids. Op deze pagina vindt u documenten en informatie over dyslexie, sociale veiligheid, passend onderwijs, voortgezet onderwijs en meer.

Zorgteam

Het bespreken van kinderen is een regelmatig terugkerend proces bij ons op school. Niet alleen de leerkracht en interne begeleider bespreken kinderen die specifieke zorg behoeven. Deze kinderen worden ook altijd besproken in het zorgteam van onze school. Dit team bestaat uit de intern begeleiders, de directie en de orthopedagoge van de Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Indien dit aanpassingen aan het onderwijs van uw kind met zich meebrengt, worden ouders via de leerkracht op de hoogte gesteld van deze bespreking.

Op de Antoniusschool hebben wij veel leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen. De zorg op de school wordt bewaakt door het Zorgteam. De samenstelling van het zorgteam is te zien op de pagina Team.

Dyslexie

In onderstaande documenten leest u meer over dyslexie.

Informatie dyslexie website voor ouders versie oktober 2018
Het afnemen van CITO toetsen bij leerlingen met dyslexie

Leerlingvolgsysteem en rapport

Op de Antoniusschool werken wij vanaf groep 3 met het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar ontvangt u rapportage in de vorm van een rapport. In november ontvangen de kinderen vanaf groep 3 een tussenrapport.  In onderstaand document leest u hoe u de rapportage van Cito kunt lezen en hoe u het rapport kunt interpreteren.

Begeleidende brief bij het rapport groep 7 en 8

Begeleidende brief bij het rapport groep 1 tot en met 6

Sociale veiligheid

De leerkrachten van de Antoniusschool zorgen er samen met het Sociaal Team voor dat de Antoniusschool een veilige omgeving is voor uw kind. In het sociaal veiligheidsplan leest u hoe wij dit doen.

Schoolveiligheidsplan Antonius versie 2023

Pestprotocol

In ons pestprotocol kunt u vinden hoe wij met pestgedrag omgaan.

Pestprotocol

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze verplicht zijn ieder kind een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning te bieden. Het liefst op de eigen school, maar dat is niet altijd mogelijk. Door nauw samen te werken met andere scholen en organisaties wordt de kans op passend onderwijs voor elk kind vergroot. Hoe het passend onderwijs bij ons op school wordt gerealiseerd kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel 2018

Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op deze site kunt u lezen hoe scholen (extra) ondersteuning organiseren en welke plannen en ontwikkelingen er zijn.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Na groep 8 verlaat uw kind de Antoniusschool. In groep 8 wordt een schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Hoe dit advies tot stand komt is te lezen in het volgende document:

Informatie over het traject voortgezet onderwijs

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook wel schoolgezondheidszorg genoemd, is een onderdeel van de GGD Amsterdam. Zij zetten zich in voor een gezonde- en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. De JGZ werkt samen met de Antoniusschool.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 2021