Home » Informatie

Informatie

De Antoniusschool is opgericht in 1910. Toen was de naam St. Antoniusschool. De school is genoemd naar de heilige Antonius, een priester die in de dertiende eeuw in Portugal leefde. Omdat Antonius opkwam voor kinderen en vond dat kinderen beschermd moesten worden hebben veel scholen de naam Antonius gekregen. Het gebouw stond aan de Kudelstaartseweg, ongeveer waar nu Antoniushof is. De school telde zes lokalen en de gymlessen werden gegeven in het verenigingsgebouw naast de school. De kleuterschool is later opgericht. De kleuters vonden in eerste instantie een plekje op het podium van dit verenigingsgebouw en kregen vervolgens een eigen gebouw onder de naam Dwerghorst. In 1976 verhuisde de lagere school naar de Mijnsherenweg 199. In die tijd lag deze plek aan de rand van het dorp. Ook in die tijd waren er drie scholen in Kudelstaart. De openbare school stond naast de Antoniusschool, de Christelijke school stond aan de Hoofdweg. Sinds het schooljaar 2009/2010 is de school gehuisvest in de Rietlanden. De school is onderdeel van het gebouw “de  Rietpluim”. In dit gebouw zijn ook de openbare school, OBS Kudelstaart, en kinderdagopvang van Solidoe gehuisvest en er is in het gebouw een gymzaal.

Onderwijsopvatting

MISSIE: Waarom wij bestaan…
Het verzorgen van primair onderwijs in Kudelstaart en omstreken vanuit een katholieke grondslag. Binnen de context waarin wij werken, zien wij de leerlingen als de eerste belanghebbende. Ons motto: ‘Iedereen laten ervaren dat het goed is zoals je bent! Je mag er zijn!’

VISIE: Als leerlingen onze school verlaten…
Wij streven ernaar dat iedere leerling die onze school verlaat, zelfvertrouwen heeft en zich goed voelt zoals hij of zij is, dat vinden wij belangrijker dan hoge Cito scores. Succes zit bij ons niet alleen in de leerresultaten van taal en rekenen, maar vooral ook in de opbrengsten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op dat wat de maatschappij van ze verwacht.

Wat ons uniek maakt is dat wij zo snel als dat kan onze leerlingen de verantwoordelijkheid willen geven over zijn of haar eigen ontwikkeling (leerproces) en dat we willen investeren in dat wat een leerling aan talenten heeft.

Waar wij in geloven…

 • Iedere leerling is uniek. Leerlingen moeten gelukkig zijn en zelfvertrouwen hebben. Wij als Antoniusschool halen het maximale uit iedere leerling. In al onze afwegingen redeneren wij vanuit het belang van het kind.
 • Leerlingen zo snel als dat kan verantwoordelijk maken voor zijn of haar leerproces.
 • Goede leerkrachten maken het verschil. Niet alleen de leerling maar ook alle leerkrachten zijn en blijven uniek bij ons en krijgen ruimte voor hun eigen stijl.
 • Ouders zijn zeer belangrijke partners tijdens de schooltijd van hun kinderen. Wij schakelen ze graag en dankbaar in op allerlei terreinen binnen de schoolorganisatie (van overblijf tot bestuur/bevoegd gezag).
 • De school (schoolorganisatie, gebouw, systemen, directie etc.) ondersteunt optimaal de belanghebbenden leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Wij (leerling, leerkracht, ouder en school) leren van elkaar. Dat kan alleen in een omgeving waarin alle betrokkenen zich veilig en vertrouwd voelen, zodat het geven en ontvangen van feedback één van de kerncompetenties zal zijn en blijven.

Wij zijn een katholieke school omdat…

 • Wij geloven in het goede van de mens: iedereen is voor ons gelijk.
 • Ons leven is leuk en verdient gevierd te worden. Wij geven het stilstaan bij en het vieren van belangrijke gebeurtenissen en feesten uit de katholieke geschiedenis een prominente plek binnen onze school.
 • Wij verzorgen de (niet verplichte) deelname aan de eerste communie.
 • Wij behandelen in alle groepen de verhalen uit de Bijbel en proberen samen met de leerling deze te vertalen naar de wereld van nu.
 • Daarnaast staat de school open voor alle andere geloven en culturen. Tijdens de lessen worden deze andere geloven en culturen ook behandeld.

De pijlers van onze kernwaarden… Groeien, respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid en transparantie.
Toepassing van deze pijlers door de hele school maakt de unieke sfeer van de Antoniusschool.

Schooltijden

Groep 1-4 Groep 5-8
maandag 8:45-12:00
13:00-15:15
8:45-12:00
13:00-15:15
dinsdag 8:45-12:00
13:00-15:15
8:45-12:00
13:00-15:15
woensdag 8:45-12:15 8:45-12:15
donderdag 8:45-12:00
13:00-15:15
8:45-12:00
13:00-15:15
vrijdag 8:45-12:00 8:45-12:00
13:00-15:15

De middagpauze is van 12:00 uur tot 13:00 uur. Er is tussenschoolse opvang op school mogelijk. Zie documenten voor meer informatie.

Vakantierooster 2018/2019

 

start eind
Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 22 februari 2019
Paasvakantie 19 april 2019 22 april 2019
Meivakantie 23 april 2019 3 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 23 augustus 2019

Vakantierooster 2019/2020

 

start eind
Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020
Goede vrijdag/Pasen 10 april 2020 13 april 2020
Meivakantie 27 april 2020 1 mei 2020
Meivakantie verlenging 4 mei 2020 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020 2 juni 2020
Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020

Schoolmelk

Op onze school wordt schoolmelk door Campina verstrekt. Wilt u een abonnement of heeft u vragen?
Ga naar www.campinaopschool.nl 

Schooljaar 2018/2019 is het laatste jaar dat wij de schoolmelk aanbieden. Dit is te lezen in de tweede Nieuwsbrief van schooljaar 2018/2019.

SKOA

De Antoniusschool is onderdeel van de stichting Katholiek onderwijs Aalsmeer (SKOA). Onder deze stichting vallen nog twee katholieke basisscholen, te weten de Jozefschool en de Oosteinder in Aalsmeer. Het schoolbestuur heeft tot taak de scholen in staat te stellen goed basisonderwijs te bieden. Het gaat hierbij onder andere om de leermiddelen, het gebouw en natuurlijk ook om een goed samengesteld leerkrachten team. Dit laatste vereist een zorgvuldig personeelsbeleid. Het schoolbestuur heeft tevens tot taak de voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van  de drie katholieke basisscholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het benoemingsbeleid. Voor de praktische uitvoering van dit beleid zijn de directies van de drie scholen verantwoordelijk. De directie bereidt plannen voor, leidt sollicitatiegesprekken bij vacatures, regelt onderhoudswerkzaamheden, zorgt voor goed lesmateriaal, draagt zorg voor een evenwichtig en deskundig team,  kortom: heeft de dagelijkse leiding van de school. Over alle belangrijke zaken wordt door de directie en medezeggenschapsraad van de school  regelmatig overleg gevoerd. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk, ook voor het financiële beleid. Het besturen van de scholen is vrijwilligerswerk. Het staat of valt bij de betrokkenheid van de ouders. Heeft u belangstelling voor het schoolbestuur, concrete voorstellen of vragen, neem dan gerust contact op met de directie. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen. Het adres van het schoolbestuur is: Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer, Gerberastraat 2, 1431 RN Aalsmeer

Jaarverslag 2017 Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer

Handige links

Onderstaande documenten vindt u binnenkort op de zorgpagina:

Dyslexie

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze verplicht zijn ieder kind een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning te bieden. Het liefst op de eigen school, maar dat is niet altijd mogelijk. Door nauw samen te werken met andere scholen en organisaties wordt de kans op passend onderwijs voor elk kind vergroot. Hoe het passend onderwijs bij ons op school wordt gerealiseerd kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsprofiel

Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op deze site kunt u lezen hoe scholen (extra) ondersteuning organiseren en welke plannen en ontwikkelingen er zijn.

In de onderstaande video blikken wij terug op het afgelopen schooljaar. We hebben gewerkt aan de doelen die staan beschreven in het Jaarplan.